Ημερίδα Τ.Ε.Ε. με θέμα «Ασφάλεια και Υγεία στα μεγάλα Κατασκευαστικά Έργα που βρίσκονται σε εξέλιξη στο παρόν στάδιο στην Κύπρο»
20 Νοεμβρίου 2019

«Ασφάλεια και Υγεία στα Κατασκευαστικά Έργα

Τα Καθήκοντα και ο Ρόλος των Συντονιστών Μελέτης και Συντονιστών Εκτέλεσης»

Το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας (ΤΕΕ) διοργανώνει ημερίδα, την Τετάρτη 20.11.2019 στην αίθουσα του Συνδέσμου Εργολάβων Οικοδομών Λεμεσού, στην οδό Στυγός 45, 3117, Λεμεσός.

Η Ημερίδα απευθύνεται στους Συντονιστές για τα θέματα ασφάλειας και υγείας κατά την εκπόνηση της μελέτης και κατά την εκτέλεση του έργου (Συντονιστές Μελέτης και Συντονιστές Εκτέλεσης) καθώς και στους μελετητές και τα διευθυντικά στελέχη των εργολάβων μεγάλων κατασκευαστικών έργων που βρίσκονται σε εξέλιξη στο παρόν στάδιο στην Κύπρο. 

Σκοπός της Ημερίδας είναι να συζητηθούν τα προβλήματα που προκύπτουν σε σχέση με το συντονισμό και διαχείριση των θεμάτων ασφάλειας και υγείας στα εργοτάξια καθώς και οι σχετικές με τα θέματα αυτά νομικές υποχρεώσεις των συντελεστών των έργων (Συντονιστή Μελέτης, Συντονιστή Εκτέλεσης, Κύριου του Έργου, Μελετητή και Εργολάβου), σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.