Στόχοι και

Το όραμά μας!

Ο Σύνδεσμος Εργολάβων Λεμεσού αποτελεί, από την ημέρα ίδρυσης του μέχρι και σήμερα, το μοναδικό επαγγελματικό Σύνδεσμο Εργολάβων Οικοδομικών & Τεχνικών Έργων στην πόλη και επαρχία της Λεμεσού.        

Η συμβολή και προσφορά του ξεκίνησε από την κατοχύρωση του επαγγέλματος του εργολάβου οικοδομών και μια από τις σημαντικότερες ενέργειες/επιτεύγματά του αποτελεί η βελτίωση του νομικού πλαισίου που διέπει την οικοδομική βιομηχανία στην Κύπρο. Ο σύνδεσμος αποτελεί τον κεντρικό πυλώνα στήριξης και ενημέρωσης τόσο για τον επαγγελματία εργολάβο αλλά και ευρύτερα για την κοινωνία και την πολιτεία γενικότερα.

Σκοποί του Συνδέσμου

Η καλλιέργεια και εμπέδωση κουλτούρας «επαγγελματισμού» αναμεταξύ των μελών και όλων των εμπλεκομένων στην οικοδομική βιομηχανία.

 • Η βελτίωση του επαγγελματικού επιπέδου των μελών του.
 • Η ανάπτυξη πνεύματος αλληλεγγύης και συνεργασίας.
 • Η προάσπιση των κοινών συμφερόντων των μελών.
 • Η προαγωγή των συμφερόντων του επαγγέλματος.
 • Η επαγγελματική, κοινωνική, πολιτιστική και μορφωτική πρόοδος των μελών.
 • Η επιμόρφωση και συνεχής ενημέρωση των μελών με τη διεξαγωγή σεμιναρίων, διαλέξεων και άλλων παρόμοιων εκδηλώσεων.
 • Η συνεργασία με όλους τους Επαρχιακούς Συνδέσμους Εργοληπτών.

Προσφορά του Συνδέσμου τόσο προς τα Μέλη του όσο και προς το Κοινωνικό Σύνολο

Ο Σύνδεσμος παρέχει όλες τις χρήσιμες συμβουλές και στήριξη προς τα μέλη του σε θέματα όπως:

 • Η διαχείριση των Εργοληπτικών Συμβολαίων της ΜΕΔΣΚ (Μικτή Επιτροπή Δομικών Συμβολαίων Κύπρου).
 • Ο υπολογισμός των τιμαριθμικών αυξήσεων και τακτή ενημέρωση για το Δείκτη Εργατικών και το Δείκτη Τιμών Πώλησης Δομικών Υλικών.
 • Η ενημέρωση για τις πρόνοιες των Συλλογικών Συμβάσεων με τους εργαζόμενους και τις συντεχνίες των.
 • Η διαφώτιση σε θέματα που αφορούν την Ασφάλεια και Υγεία στα εργοτάξια όπως επίσης και τις νομοθεσίες που έχουν σχέση με την Ανακύκλωση Αποβλήτων από Εκσκαφές, Κατεδαφίσεις και Κατασκευές καθώς και άλλα θέματα που αφορούν τόσο την ίδια την Κατασκευαστική βιομηχανία όσο και όλους τους εμπλεκόμενους παράγοντες σε ένα κατασκευαστικό έργο.
 • Η συμβουλή και καθοδήγηση των μελών του και όχι μόνον αναφορικά με επαγγελματικά θέματα όπως είναι:
 1. Η συνολική διαχείριση ενός έργου
 2. Η αποφυγή τόσο των εργατικών όσο και άλλων διαφορών, οικονομικής φύσης κ.α., που μπορεί να προκύψουν κατά τη διάρκεια ενός κατασκευαστικού έργου και
 3. Η τήρησης των διαφόρων νομοθεσιών που διέπουν τον κατασκευαστικό κλάδο.

Το όραμα μας

Αύξηση του επίπεδου ποιότητας των κατασκευών αλλά και των υπηρεσιών που προσφέρουμε στους πελάτες μας μέσα από ένα ασφαλές εργασιακό πλαίσιο.
Δημιουργία φιλικότερης προσέγγισης προς το περιβάλλον.
Προσπάθεια ανέλιξης του επαγγέλματος με σεβασμό προς το ανθρώπινο δυναμικό και την κοινωνία γενικότερα.
Η εμπέδωση κουλτούρας Ασφάλειας ανάμεσα στους επαγγελματίες του είδους με απώτερο στόχο τη μείωση των εργατικών ατυχημάτων στα εργοτάξια.
Σημαντικό υπόβαθρο των πιο πάνω προσπαθειών η εμπέδωση ήθους και επαγγελματικής συμπεριφοράς ανάμεσα στα μέλη.
Μαζί χτίζουμε τα θεμέλια για μια σύγχρονη κοινωνία, και οικοδομούμε βασισμένοι σε αξίες και πρότυπα.