Συναντήσεις επιτροπής του Δ.Σ του Σ.Ε.Ο.Λ. με Διευθυντικά Στελέχη Α.Η.Κ. και Σ.Υ.Λ.
14 Νοεμβρίου 2019

Αναγνωρίζοντας τα προβλήματα που προκύπτουν λόγω της έντονης κατασκευαστικής δραστηριότητας και ανάπτυξης που παρουσιάζεται στην πόλη μας αλλά και του κόστους με το οποίο επιβαρύνεται ο εργολάβος λόγω των καθυστερήσεων από τους διάφορους φορείς που εμπλέκονται στην διαδικασία κατασκευής, το Διοικητικό Συμβούλιο του ΣΕΟΛ αποφάσισε όπως προχωρήσει σε κατ’ ιδίαν συναντήσεις με εκπροσώπους των αρμοδίων δημόσιων υπηρεσιών που εμπλέκονται άμεσα ή έμμεσα με τον κατασκευαστικό κλάδο. 

 Στις 30/10/2019 πραγματοποιήθηκε συνάντηση στα περιφερικά γραφεία της Α.Η.Κ. μεταξύ Διευθυντικών Στελεχών της Α.Η.Κ. και αντιπροσώπων μελών του Δ.Σ.  

 Τα θέματα τα οποία τέθηκαν από το Σύνδεσμό μας ενώπιον των αντιπροσώπων της Αρχής Ηλεκτρισμού, με σκοπό την ενεργό συμβολή τους για την επίλυση των προβλημάτων που αντιμετωπίζει ο εργολάβος της Λεμεσού, είναι τα ακόλουθα: 

  •  Μεγάλη καθυστέρηση στην εξέταση αίτησης και στην εγκατάσταση προσωρινής παροχής για την ηλεκτροδότηση εργοταξίων,
  • Καθυστέρηση στην εκπόνηση της απαιτούμενης τεχνοοικονομικής μελέτης και στη έκδοση όρων για ηλεκτροδότηση νέων οικοδομών,
  • Μεγάλη καθυστέρηση στον τελικό έλεγχο για έγκριση της ηλεκτρολογικής εγκατάστασης και στην ηλεκτροδότηση ολοκληρωμένων οικοδομών είτε μέσω υπέργειων είτε υπόγειων εγκαταστάσεων,
  • Προώθηση τηλεφωνικού Κέντρου / ανοικτή γραμμή επικοινωνίας για την εξυπηρέτηση των επαγγελματιών του κλάδου (εργολάβων, ηλεκτρολόγων μηχανικών κ ά) 

Ομοίως στις 7 Νοεμβρίου 2019 πραγματοποιήθηκε συνάντηση στα γραφεία του Συμβουλίου Υδατοπρομήθειας Λεμεσού μεταξύ του Διευθυντή κ Σωκράτη Μεταξά και άλλων διευθυντικών Στελεχών. 

1. Η αντιπροσωπεία του Συνδέσμου μας έγειρε το θέμα της ανάγκης που παρατηρείτε από μέλη μας εργολάβους για χρήση νερού για εκτέλεση των εργασιών ανέγερσης ενός έργου και τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε ειδικά στο αυξημένο κόστος παροχής του νερού από γειτονικές υφιστάμενες παροχές. Στη συνέχεια εισηγηθήκαμε όπως γίνουν οι αναγκαίες ρυθμίσεις στις διαδικασίες που εφαρμόζει το Συμβούλιο έτσι ώστε να γίνει εφικτή, κατόπιν σχετικής αίτησης από τον εγγεγραμμένο εργολάβο, η εγκατάσταση «Προσωρινής Παροχής Ύδρευσης» στο οικόπεδο εξ’ ολοκλήρου και μόνον για σκοπούς εκτέλεσης των κατασκευαστικών εργασιών ενός οικοδομικού και/ή τεχνικού έργου. 

Έγινε αναφορά στην ύπαρξη παρόμοιας διαδικασίας από πλευράς της ΑΗΚ για εγκατάσταση «Προσωρινής Παροχής ρεύματος» στην οικοδομή και το Συμβούλιο αντιμετώπισε με θετικό πνεύμα την προώθηση του αιτήματος μας ζητώντας ταυτόχρονα όπως καταγράψομε τις εισηγήσεις μας και τις υποβάλουμε στο Συμβούλιο για περεταίρω εξέταση του θέματος. 

 2. Έγινε επίσης αναφορά στην ανάγκη ύπαρξης ανοικτής γραμμής επικοινωνίας μεταξύ του εργοληπτικού κόσμου και των αρμόδιων λειτουργών του Συμβουλίου για την άμεση επίλυση των όποιων προβλημάτων εγείρονται κατά τη διάρκεια ανέγερσης ενός έργου και την μείωση στο μέγιστο δυνατό της καθυστέρησης που πιθανόν να δημιουργηθεί στην ολοκλήρωση του έργου. 

Και οι δύο συναντήσεις έγιναν κάτω από εποικοδομητικό κλήμα συναντίληψης και συνεργασίας με αποτέλεσμα τα στελέχη τόσο της Α.Η.Κ. όσο και του Σ.Υ.Λ. εξέφρασαν τις απόψεις και τις εισηγήσεις τους σε σχέση με τα αναφερόμενα θέματα/προβλήματα που απασχολούν την Οικοδομική Βιομηχανία και υποσχέθηκαν ότι θα λάβουν σοβαρά υπόψη τους τις θέσεις του Συνδέσμου. (Αναλυτικότερα επισυνάπτονται σημειώματα για τις δύο συναντήσεις.)