Η Μικτή Επιτροπή Δομικών Συμβολαίων Κύπρου  (ΜΕΔΣΚ), ιδρύθηκε τον Οκτώβριο του 1995. Η επιτροπή αποτελείται από τους:

  • Σύνδεσμο Πολιτικών Μηχανικών και Αρχιτεκτόνων Κύπρου (ΣΠΜΑΚ)
  • Σύλλογο Αρχιτεκτόνων Κύπρου (ΣΑΚ)
  • Σύλλογο Πολιτικών Μηχανικών Κύπρου (ΣΠΟΛΜΗΚ)
  • Σύνδεσμο Εγκεκριμένων Επιμετρητών Ποσοτήτων Κύπρου (ΣΕΕΠΚ) και την
  • Ομοσπονδία Συνδέσμων Εργολάβων Οικοδομών Κύπρου (ΟΣΕΟΚ)

Όπως ήδη γνωρίζετε η ΜΕΔΣΚ διαχειρίζεται τα Δομικά Συμβόλαια Κύπρου, τα οποία και συνιστούμε στα Μέλη μας να χρησιμοποιούν.

Για την εξασφάλιση των Συμβολαίων καλείστε να αποτείνεστε στους Συνδέσμους Εργολάβων Οικοδομών της Επαρχίας σας.

Παρουσιάζεται κατάλογος των Δομικών Συμβολαίων της ΜΕΔΣΚ:

 

Ελληνικά Συμβόλαια:

P/LS/MC (1) Έντυπο Κύριου Δομικού Συμβολαίου για Οικοδομικά και Τεχνικά Έργα (Με Δεσμευτικές Ποσότητες)

P/LS/MC (2) Έντυπο Κύριου Δομικού Συμβολαίου για Οικοδομικά και Τεχνικά Έργα (Χωρίς Δεσμευτικές Ποσότητες)

P/LS/NSC(1) Έντυπο Δομικού Συμβολαίου Υπεργολαβίας για Διορισμένους Υπεργολάβους (Με Δεσμευτικές Ποσότητες)

P/LS/NSC(2) Έντυπο Δομικού Συμβολαίου Υπεργολαβίας για Διορισμένους Υπεργολάβους (Χωρίς Δεσμευτικές Ποσότητες)

P/LS/MWKS Έντυπο Δομικού Συμβολαίου για Μικρά Οικοδομικά και Τεχνικά Έργα

P/LS/NSP Έντυπο Δομικού Συμβολαίου Προμήθειας Υλικών / Εμπορευμάτων για Διορισμένους Προμηθευτές σε Οικοδομικά και Τεχνικά Έργα

P/LS/MC (1) / STG Έντυπο Κύριου Δομικού Συμβολαίου για Οικοδομικά και Τεχνικά Έργα Εκτέλεση / Συμπλήρωση Εργασιών κατά Φάσεις (Με Δεσμευτικές Ποσότητες)

P/LS/MC (2) / STG Έντυπο Κύριου Δομικού Συμβολαίου για Οικοδομικά και Τεχνικά Έργα Εκτέλεση / Συμπλήρωση Εργασιών κατά Φάσεις (Χωρίς Δεσμευτικές Ποσότητες)

P/LS/D&B Έντυπο Δομικού Συμβολαίου Μελέτης και Κατασκευής για Οικοδομικά και Τεχνικά Έργα

P/LS/DSC Έντυπο Δομικού Συμβολαίου Υπεργολαβίας για Εσωτερικούς Υπεργολάβους σε Οικοδομικά και Τεχνικά Έργα

E4 (Τ) - Έντυπο Κυρίως Συμβολαίου για Τεχνικά Έργα (με κατά προσέγγιση ποσότητες)

Πρώτη Έκδοση 2016

Υ1 - Έντυπο Συμβολαίου Υπεργολαβίας (Με Ποσότητες) για Διορισμένους Υπεργολάβους σε  Οικοδομικά ή Τεχνικά Έργα

Πρώτη Έκδοση Ιούλης 1996

Υ2 - Έντυπο Συμβολαίου Υπεργολαβίας (Χωρίς Ποσότητες) για Διορισμένους Υπεργολάβους σε 

Οικοδομικά ή Τεχνικά Έργα       

Πρώτη Έκδοση Ιούλης 1996

Π1 - Έντυπο Συμβολαίου Προμηθείας Υλικών και Εμπορευμάτων από Διορισμένους

Προμηθευτές σε Οικοδομικά ή Τεχνικά Έργα

Πρώτη Έκδοση Ιούλης 1996

 

Αγγλικά Συμβόλαια:

Υ1 - Form of Sub-Contract (With Quantities) for Nominated Sub-Contractors in Building or in Civil Engineering Projects     

First English Edition 2015

Υ2 - Form of Sub-Contract (Without Quantities) for Nominated Sub-Contractors in Building or in

Civil Engineering Projects     

First English Edition 2015

 

Αιτήσεις (Νέα Συμβόλαια):

Αιτήσεις (Παλιά Συμβόλαια):